Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Karol Ondriaš, životopis, kandidát na predsedu BSK Tlačiť E-mail
Sobota, 12 Október 2013 14:00

Životopis: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

12.10.2013

 

kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (November 2013) za

 

 

Komunistickú stranu Slovenska

 

 

 

 

1. Priezvisko: ONDRIAŠ

2. Meno: Karol

3. Tituly: RNDr., DrSc.

4. Rok narodenia: 1952

5. Súčasné pracovisko a pracovné zaradenie: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV;

vedúci vedecký pracovník

6. Predchádzajúce pracoviská: Ústav experimentálnej farmakológie SAV

7. Študijné pobyty (krajina, inštitúcia, trvanie)

USA- The Connecticut University Health, Connecticut, USA, október 1988 - marec 1990

USA- The Mount Sinai Medical Center, New York, oktober 1992 – marec 1996

USA- Columbia University, New York, jún 1998 – júl 1998

USA- Columbia University, New York, júl 1999

USA- Columbia University, New York, júl 2001

8. Najdôležitejšie výsledky (zásadného významu pre vedu v medzinárodnom ponímaní a pre

 Slovensko)

Za najdôležitejšie výsledky považujem môj príspevok z merania elektrických vlastností

 jednotlivých vápnikových ryanodínových kanálov, kde sme zistili ich moduláciu asociovanými

proteínmi (publikované v Cell 1994, IF=42), moduláciu IP3R vápnikových kanálov

 fosforyláciou (publikované v Science 1996, IF=25) a objav fyzikálno-kooperatívnych vlastností

 ryanodínových kanálov (publikované v Science 1998, IF=25). Za najdôležitejší výsledok nášho

 laboratória za posledných rokov považujem zistenie, že pravdepodobne existuje spriahnutá

signalizácia sirovodíkovej a oxid dusnatej cesty v živom organizme, ktorá môže vysvetliť

 niektoré biologické účinky sirovodíka a jeho aplikáciu v medicíne.

9. Počet publikácií: Podľa Web of Science 12.10.2013, 118

10. Citácie: podľa WOS, Celkový počet bez autocitácií = 2310

                 Najcitovanejšia práca:

Anne-Marie B. Brillantes, Karol Ondriaš, Andrew Scott, Evgeny Kobrinsky, Elena Ondriašová,

Maria C. Moschella, Thottala Jayaraman, Mark Landers, Barbara E. Ehrlich, Andrew R. Marks,

 Stabilization of calcium release channel (ryanodine  receptor) function by FK506-binding protein.

 Cell 77 (1994) 513-523, citované 453

b. Podľa iných databáz – nesledujem

11.  a) vedenie medzinárodných a národných projektov

VEGA grant: 2/0150/10 (2010-2012): Modulácia mitochondriálnych kanálov zo srdca potkana

 sírovodíkom.

VEGA grant: 2/6012/6 (2006 – 2008): Štúdium modulácie chloridových a vápnikových kanálov v

 mitochondriálnych membránach srdca potkana.

APVT grant: APVT-51-027404 (2005 – 2007): Signalizačné a transportné funkcie biologických

membrán za normálnych a patologických podmienok.

VEGA grant: 2/3001/23 (2003 – 2005): Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových kanálov v mitochondriách a v endoplazmatickom retikule buniek. 

APVT grant: APVT-51-01-013802 (2002-2005): Transportné a signalizačné mechanizmy biologických membrán za normálnych a patologických podmienok.

VEGA grant: 2/7019/20 (2000-2002): Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových Ca2+ kanálov z buniek kardiomyocytov a trachey.

VEGA grant: 2/4024/98 (1997-1999): Vplyv farmakologicky aktívnych látok na vlastnosti inozitol 1,4,5-trifosfátom riadeného jednotlivého vápnikového kanálu.

 

b) účasť v medzinárodných a národných projektoch

Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum (2007-2010). Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.; Spoluriešiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Štátny program výskumu a vývoja SP 51/0280800/0280802 (2003-2005): Kvalita života –

zdravie, výživa a vzdelávanie "Genomika nádorových, kardiovaskulárnych a prenosných ochorení

 pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat" - koordinátor doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.; spoluriešiteľ

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

FIRCA grant 1-RO3-TW00949-01; NIH USA (1998-2001): Regulation of calcium release

 channels (Regulácia vápnikových iónových kanálov) - spolupráca s prof. Andrew R. Marksom,

M.D., Columbia University, New York, USA. RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.: Zodpovedný riešiteľ

 na Slovensku.

FIRCA grant 2R03-TW00949-04A1; NIH USA (2002-2005): Coupled gating between

 intracellular calcium release channels (Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových vápnikových

 kanálov)" - spolupráca s prof. Andrew R. Marksom, M.D., Columbia University, New York, USA.

 RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.: Zodpovedný riešiteľ  na Slovensku.

NATO grant LST.CLG979217; Brussels (2002-2004): Role of mitochondrial channels in

cardioprotection (Úloha iónových kanálov mitochondrií v ochranných mechanizmoch srdca) –

 spolupráca s prof. Adamom Szewczykom, Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland.

 2002-2004. RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.: Zodpovedný riešiteľ  na Slovensku.

12. Udelené patenty (zahraničné, európske, národné): žiadne

13. Vedecká výchova a doktorandské štúdium

Výchova doktorandov s ukončeným PhD štúdiom:

RNDr. Vladimír Mišík, PhD, 1988

Mgr. Marta Gaburjáková, PhD,  2000

Mgr. Jana Gaburjáková, PhD, 2003

RNDr. Alexandra Mojžišová, PhD, 2004

Mgr. Viera Komínková, PhD, 2007

Diplomanti: doteraz ukončilo 12 diplomantov

14. Volené členstvo v akadémiách vied, v medzinárodných a národných vedeckých organizáciách: žiadne

15. Členstvo v redakčných radách periodík (krajina): editor v General Physiology and

Biophysics, Slovensko

16. Pozvané plenárne prednášky na medzinárodných konferenciách (uviesť konferenciu

a rok)

Regional Biophysics Conference (RBC), Primosten, Croatia, 2010.

16th European Bioenergetics Conference 2010, Poľsko, 2010

17. Ocenenia:

a) medzinárodné - žiadne

            b) národné

1. Čestné uznanie za vynikajúcu vedeckú prácu. Udelil Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

SAV v roku 2000. 

2. Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Udelila Slovenská akadémia vied

 v roku 2000.

3. Prémia za vedecký ohlas v kategórii prírodných vied. Udelil Literárny fond v roku 2002.

Uznania:

1. 2008-doteraz:  Člen Učenej spoločnosti SAV.

18. Aplikácia výsledkov: žiadna

19. Vedecko organizačná činnosť

2000-doteraz: člen vedeckej rady ÚMFG SAV

2000-doteraz: člen komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác MŠ SR vo vednom

odbore Biofyzika

2011-doteraz: Vedúci Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG SAV

 

 

 

Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy