Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Vystúpenia v NR SR Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Apríl 2009 11:27

NR SR 20. schôdza: december 2003

 

1. Prednes: K správe o  príprave zákona o odškodnení všetkých kategórií obetí komunistického systému o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému. 9.9.2003, tlač 325.

 

2. Prednes: K zákonu o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 344)

 

3. Prednes: Návrh zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch (čierne listiny) a ich rodinných príslušníkov. 9.9.2003, tlač 303.

 

4. Prednes: K Vládnemu  návrhu zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. 22.10.2003, tlač 355.

 

5. Prednes: Pozmeňovací návrh ku návrhu vládneho zákona o dani z príjmov cirkev. 21.10.2003, tlač 368, 18 s. bod 61.

 

6. Prednes: K doprivatizácii štátneho majetku. 4.11.2003, tlač. 378,

 

7. Prednes: K návrhu štátneho rozpočtu. O vede a výskume. 9.12.2003, tlač 426.

 

NR SR 21. schôdza: január-február 2004

 

1. Prednes: K vládnemu návrhu  zákona Národnej Slovenskej republiky  o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych prímov (Tlač 416).

 

2. Prednes: K vládnemu návrhu ústavného  zákona Národnej Slovenskej republiky o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (14.1.2004, tlač 262).

 

3. Prednes: K vrátenému zákonu o zvyšovaní dôchodkov (20.1.2004).

 

4. Prednes: K ústavnému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (18.1.2004, tlač 515).

 

5. Prednes: K návrhu na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii Iracká sloboda o 25 osôb (20.1.2004, tlač 500).

 

6. Prednes: K novele zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (18.1.2004, tlač 516).

 

7. Prednes: Ku správe o nebankových subjekty, tlač 513. Prijaté uznesenie. 4.2.2004.

 

8. Prednes: Ku strednodobej koncepcii politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006 (4.4.2004, tlač 488).

 

9. Prednes: Ku zmluve medzi cirkvami.

 

10. Prednes: K dodatoku ku Zmluva medzi SR a Vatikánom.

 

NR SR 22. schôdza: Marec 2004

 

1. Prednes: K vládnemu návrhu  ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov (23.2.2004, tlač 515).

 

2. Prednes: K správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2003 (tlač 589).

 

3. Prednes: K správe vlády SR o pripravenosti rezortu zdravotníctva na plnenie koncepcie zdravotnej starostlivosti (tlač 594).

 

4. Prednes: K návrhu na rozšírenie priestoru pôsobenia jednotky ozbrojených síl SR v operácii KFOR (11.3.2004, tlač 587).

 

5. Prednes: K návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie Medzinárodných síl pre podporu bezpečnosti (ISAF) v Afganistane (tlač 588).

 

6. Prednes: Ku správe vlády SR o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov (tlač 596).

 

NRSR 23. schôdza: marec 2004

 

1. Prednes: O ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov (17.3.2004, tlač 596).

 

NR SR 26. schôdza: máj 2004

 

1. Vystúpenie“ Ku jednorazovému príspevku dôchodcom (12.5.2004, tlač 645).

 

2. Vystúpenie: K sociálnemu poisteniu (12.5.2004, tlač 647).

 

3. Vystúpenie: K priebehu reformy vysokého školstva na Slovensku a jej dopadoch na študentov vysokých škôl (tlač 658).

 

4. Vystúpenie: Návrh zákona o úžere (tlač 598).


NRSR 28. schôdza: jún 2004

 

1. Vystúpenie: K spoplatneniu školstva (tlač 722).

 

2. Vystúpenie: K národného programu boja proti drogám (25.6.2004, tlač 646).

 

NRSR 31. schôdza: september 2004

 

1. Vystúpenie: K Ústavu pamäti národa (7.9.2004, tlač 787).

 

2. Vystúpenie: Návrh novely zákona o sociálnom poistený 461/2003 ZZ. (9.9.2004).

 

3. Vystúpenie: K zdravotníckej reforme (21.9.2004, tlač 640).

 

4. Vystúpenie: K informácii nebankové subjekty (22.9.2004, tlač. 768).

 

5. Vystúpenie: K správe o regiónoch (22.9.2004, tlač 738).

 

6. Vystúpenie: K novele zákona o Rokovacom poriadku (24.9. 2004, tlač 516).

 

7.  Vystúpenie: K uzneseniu o vrátení našich vojakov z Iraku (24.9. 2004, tlač 808).

 

NR SR 32. schôdza: október 2004

 

1. Vystúpenie: Návrh zákona o Prešetrení privatizácie (22.10.2004).

 

2. Vystúpenie: Uznesenie o prešetrení nebankových subjektov (2.11.2004, uznesenie bolo prijate).

 

NR SR 33. schôdza: november 2004

 

1. Vystúpenie: K uzneseniu o Ukrajine (30.11.2004).

 

2. Vystúpenie: Pozmeňovací návrh k zákonu o sociálnom poistení (1.12.2004, tlač 887).

 

3. Vystúpenie: K rozpočtu (3.12.2004, tlač 867).

 

4. Vystúpenie:  Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989 (tlač 956).

 

5. Vystúpenie: Pozmeňovací návrh  ku 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (15.12.2004,  tlač 957).

 

NR SR 35. schôdza:  január 2005

 

1. Vystúpenie: K dokončeniu novostavby Slovenského národného divadla (18.1.2005, tlač 1003).

 

NR SR 40. schôdza:  február 2005

 

1.  Vystúpenie:  Návrh zákona o konaní v rozpore s dobrými mravmi v prípade, v ktorom jedna zmluvná strana zneužíva sociálny a duševný stav druhej zmluvnej strany a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o úžere) (3.2.2005, tlač 1016).

 

2. Vystúpenie: Novela zákonam ku zákonu č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 3.2.2005, tlač 1017).

 

3. Vystúpenie: Návrh uznesenia o stiahnutí vojsk z Iraku. Návrh pomoci Slovenskej republiky pri výcviku irackých bezpečnostných síl (8.2.2005, tlač 1021).

 

NR SR 41. schôdza: marec 2005

 

1. Vystúpenie: Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o v znení neskorších predpisov (16.3.2005, tlač 1036).

           

2.  Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (16.3.2005, tlač 1070).

 

3. Vystúpenie: Ku správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia (17.3.2005, tlač 1025).

 

4. Vystúpenie: Ku správe o dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce (tlač 1020).

 

5. Vystúpenie: Uznesenie ku správe o vzniku a podstate sporu medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s. a o rozhodnutí rozhodcovského tribunálu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone (17.3.2005, tlač 1042).

 

6. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (21.3.2005, tlač 1065).

 

NR SR 42. schôdza:  máj 2005

 

1. Vystúpenie: Ku návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu (11.5.2005, tlač 932).

 

2. Vystúpenie: K návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (17.5.2005, tlač 1121).

 

3. Vystúpenie ku novele zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (17.5.2005, tlač 1094).

 

4. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (19.5.2005, tlač 1141).

5. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (novela zákona televízia – ateisti) (19.5.2005, tlač 1142) - prvé čítanie.

6. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (19.5.2005, tlač 1145).

7. Vystúpenie: Ku novele zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (20.5.2005, tlač 1138).

 

8. Vystúpenie: Ku správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2004 (25.5.2005, tlač 1078).

 

NR SR 44. schôdza: jún 2005

 

1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (22.6.2005, tlač 1176).

 

2. Vystúpenie: Ku Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch ("čierne listiny") a ich rodinných príslušníkov (22.6.2005.  tlač 1198).

 

3. Vystúpenie: Ku návrhu na riešenie dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla (30.6.2005, tlač 1147).

 

4. Vystúpenie:  Ku správe o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky za rok 2004 (30.6.2005, tlač 1156).

NR SR 45. schôdza: jún 2005

 

1. Vystúpenie: K odvolaniu premiera (28.6.2005).

 

NR SR 50. schôdza: august 2005


1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola ONDRIAŠA na vydanie zákona o konaní v rozpore s dobrými mravmi v prípade, v ktorom jedna zmluvná strana zneužíva sociálny a duševný stav druhej zmluvnej strany a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o úžere) (22.9.2005, Tlač 1286).

 

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola ONDRIAŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. (22.9.2005, tlač 1287).

 

3. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky.  

 

4. Vystúpenie: Ku akčnému plánu realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie 2005 - 2008 (27.9.2005, tlač 1240).

NR SR 51. schôdza: október 2005

 

1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1326).

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1327).

3. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1333).

4. Vystúpenie: Ku novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (26.10.2005, tlač 1330).  

 

5. Vystúpenie: Prednes návrh zákona o zákaze privatizácie (26.10.2005, tlač 1332).

 

NR SR 52. schôdza: december 2005

 

1. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 (7.12.2005tlač 1304).

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (15.12.2005, tlač 1389).

 

3. Vystúpenie: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (15.12.2005, tlač 1390).

 

NR SR 55. schôdza: január 2006

 

1. Vystúpenie: Prednes ku zákonu o protikomunistickom odboji (1.2.2006: tlač 1448).

 

NR SR 56. schôdza: február 2006

 

1. Vystúpenie: Ku odvolaniu ministra zdravotníctva p. Zajaca (7.2.2006).